Budżet ogólny Unii Europejskiej

Budżet Unii EuropejskiejZnaczenie budżetu UE dla integracji europejskiej i gospodarek europejskich jest w głównej mierze uzależnione od stopnia integracji w którym ona zachodzi.

Obecnie większość polityk, szczególnie tych kapitałochłonnych ( np. polityka obronna, zabezpieczenia społecznego ) realizowanych przez członków unii jest w gestii ich wewnętrznych rządów. Dlatego UE nie potrzebuje dużego budżetu przy obecnym stopniu spójności. Za zwiększeniem budżetu przemawia chęć głębszej integracji państw członkowskich na kolejnych płaszczyznach.

Z drugiej strony jednak nadmierna wysokość budżetu wspólnoty może powodować spowolnienia gospodarcze największych gospodarek, gdyż będą one musiały oddawać większą część swojego PKB do wspólnego budżetu, którego głównymi beneficjentami są państwa słabiej rozwinięte.

Przy obecnej wysokości budżetu Unii Europejskiej państwa rozwinięte nie uszczuplają znacznie swoich zasobów, natomiast wolumen inwestycji czynionych na rzecz beneficjentów w ramach funduszu spójności daje im duże szanse i możliwości rozwoju, co w połączeniu z racjonalnym ich wykorzystaniem sprzyja wyrównaniu poziomu życia i rozwoju członków struktur Unii.

Głównym problemem płatników jest to, że muszą wkładać znacznie więcej niż otrzymują ze wspólnych środków, natomiast problem beneficjentów polega na konieczności sprostania surowym wymaganiom formalnym narzuconym przez UE, związanym z wykorzystaniem otrzymywanych środków.