Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa - FIOR

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa był jednym z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Istniał od 1993 roku i był odpowiedzialny za wdrażanie polityki, dotyczącej rybołówstwa. Głównym zadaniem FIOR stało się planowanie i wspieranie gospodarowania żywymi zasobami akwenów wodnych.

Ponadto, ważnym zadaniem instrumentu było poprawianie efektywności branży rybackiej oraz przetwórstwa rybnego.

FIOR miał polepszyć zaopatrzenie rynku w sferze rybołówstwa oraz wspierać rozwój przedsiębiorstw, działających w branży. Zakładano także przeprowadzenie restrukturyzacji tego sektora w krajach członkowskich. FIOR miał za zadanie finansowanie działań, związanych z rozwojem branży rybnej, zarówno w zakresie zwiększenia połowów, jak i budowy i unowocześniania portów rybackich. Działania modernizacyjne obejmowały również odnowę floty oraz sprzętu do połowów.

Bardzo ważnym celem FIOR było promowanie produktów rybnych i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku. Niezmiernie istotnym celem stało się także przywrócenie równowagi pomiędzy pozyskiwaniem zasobów rybnych oraz ich wykorzystywaniem. Co ciekawe, FIOR wspierał współpracę w zakresie rozwoju rybołówstwa z krajami, które nie należały do Unii Europejskiej. Poszukiwano także środków na reklamowanie przetwórstwa rybnego oraz kładziono nacisk na odkrycie nowych rynków zbytu.

Wspomniane zadania zostały wyszczególnione w wielu dokumentach, z których najbardziej istotnym był Traktat z Maastricht.

Europejski Fundusz Rybacki

W roku 2007 FIOR został zastąpiony przez Europejski Fundusz Rybacki, który przejął jego funkcje i kompetencje. Cele EFR skupiają się wokół kilku kwestii. Przede wszystkim jest to wspieranie rozwoju obszarów, na których dokonuje się połowów. Tereny te mogą liczyć na pomoc finansową w zakresie przystosowywania ich do nowoczesnego rybołówstwa oraz floty do korzystania z zasobów wodnych. Trzeci cel obejmuje świadczenie pomocy technologicznej. Aby skorzystać z dotacji, kraj członkowski musi przedstawić swój plan działania Komisji Europejskiej.