Formy integracji i ich konsekwencje

Formy integracji i ich konsekwencje.

Integracja Polski z krajami Unii Europejskiej ma konsekwencje zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Integracja ta od chwili urzeczywistnienia ewoluowała poprzez różne formy, konsekwencje jednak pozostają raczej niezmienne.

Formy integracji 
  1. strefa wolnego handlu - zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych
  2. unia celna - dodatkowo ujednolicona polityka handlowa do państw trzecich
  3. wspólny rynek - unia celna + dodatkowo przepływ kapitału, siły roboczej i usług
  4. jednolity rynek - unia celna w której wyeliminowano wszelkie bariery przepływu towarów
  5. unia monetarna - koordynacja polityki pieniężnej
  6. unia gospodarcza - unia monetarna + koordynacja polityki fiskalnej i polityk sektorowych

Krótkoterminowe efekty handlowe:

- korzystny efekt kreacji handlu (konkurencja)

- korzystny wzrost konsumpcji

- efekt przesunięcia handlu - zastępowanie bardziej efektywnych dostawców ze świata mniej efektywnymi z unii

Długoterminowe konsekwencje:

- lepsza alokacja kapitału sprzyjającego specjalizacji , wydłużenie serii produkcji (korzyści skali) i obniżenie kosztów

- obniżenie cen i zwiększenie różnorodności towarów - w efekcie wzrost produkcji i dobrobytu