Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej jest jedną z najważniejszych instytucji UE. W jej rękach skupia się bowiem władza ustawodawcza. Kompetencje te Rada dzieli z Parlamentem Europejskim. Rady Unii Europejskiej nie należy mylić z Radą Europy, która w ogóle nie jest organem UE. Jej powinnością jest omawianie priorytetowych działań i ustalanie nowych kierunków polityki Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej ma swoją siedzibę w Brukseli. Jej zadania obejmują zarówno uchwalanie nowych aktów prawnych, jak również czynności koordynacyjne oraz nadzorujące. Rada, wraz z Parlamentem Europejskim, zajmuje się rozpatrywaniem wniosków, dotyczących nowych aktów prawnych, stworzonych przez Komisję Europejską. W skład jej kompetencji wchodzi również zatwierdzanie rocznego budżetu UE oraz koordynowanie polityki gospodarczej i zagranicznej krajów członkowskich. W kwestii dotyczącej finansów Rada również konsultuje się z Parlamentem.

Koordynacja polityki zagranicznej i gospodarczej obejmuje działania, zmierzające do poprawy współpracy między krajami członkowskimi na tym obszarze. Rada dąży do przyjęcia wspólnych celów działania oraz wzajemnego wspierania się w kwestiach, związanych zarówno z bezpieczeństwem jak i rozwojem gospodarki. Poza tym, Rada podejmuje się także sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem sądownictwa oraz służb porządkowych w krajach członkowskich. Dokłada wszelkich starań, aby wyroki, zapadające z jednym z państw członkowskich były uznawane na całym terenie Unii.

Do jej zadań należy też podpisywanie umów pomiędzy Unią a krajami, które do niej nie należą. Umowy te dotyczyć mogą zarówno handlu jak i ochrony środowiska, nauki czy sektora transportu.

Mnogość kompetencji Rady sprawiła, że instytucja ta nie posiada stałego składu członków. Na posiedzenia Rady UE wysyłani są bowiem ci ministrowie z krajów członkowskich, którzy odpowiedzialni są za kwestie, poruszane na danym spotkaniu. W przypadku dyskusji na temat transportu, na posiedzenie delegowani są ministrowie, zajmujący się właśnie transportem. Za każdym razem zmienia się więc nazwa Rady. W omawianym przypadku będzie to Rada do spraw Transportu. Zmienny skład nie oznacza jednak braku przywództwa. Radzie ministrów spraw zagranicznych przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Każda sesja Rady odbywa się z kolei pod kierownictwem ministra, którego kraj aktualnie sprawuje w Radzie prezydencję.

Mianem Prezydencji Rady Unii Europejskiej nazywamy więc okres, kiedy konkretne państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady oraz reprezentuje ją na arenie międzynarodowej. Czas prezydencji trwa pół roku, po czym przychodzi czas na kolejny kraj. Prezydencja ma charakter rotacyjny. Zadaniem przedstawicieli danego państwa jest w tym czasie ustalanie porządku spotkań Rady, prowadzenie negocjacji w krajach członkowskich oraz koordynowanie spraw bieżących.

Dla usprawnienia działań wprowadzony został wygodny system trójprezydencji, czyli współpracy pomiędzy trzema kolejnymi krajami, sprawującymi tą funkcję. Ich zadaniem jest przygotowanie wspólnego, półtorarocznego planu pracy przy pomocy Komisji Europejskiej.

Traktat lizboński z 2009 roku ustanowił również stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, co nieco zmniejszyło uprawnienia kraju, sprawującego w danym okresie prezydencję. Funkcja reprezentacyjna spoczywa bowiem w rękach przewodniczącego. Polska sprawowała w UE prezydencję raz, w drugiej połowie 2011 roku. Plan przygotowywała wraz z Danią, sprawującą prezydencję wcześniej oraz Cyprem, którego kadencja przypadała na pierwszą połowę 2012 roku.