Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejPaństwa członkowskie należące do Unii Europejskiej. Unia Europejska jest związkiem państw należących do niej o charakterze polityczno-gospodarczym. Zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji. Z założenia ma ona przebiegać na wyżej wymienionych polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na poziomie społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie.

Od lipca 2013 roku Unia Europejska zrzesza 28 państw, wszystkie kraje są niepodległe oraz demokratyczne. Za założycieli EU uważa się sześć państw, które rozpoczęły współpracę gospodarczą już w 1958 roku, jeszcze przed powstaniem Unii.

Są to Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy. Ich zrzeszenie się w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej uważa się za początek idei integracji europejskiej, a samą wspólnotę: za pierwowzór Unii Europejskiej, która została powołana do życia na mocy Traktatów w Maastricht w 1993 roku. Kolejne kraje przystąpiły do wspólnoty w 1973 roku. Były to trzy państwa: Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania.

Niedługo po nich przyszedł czas na Grecję. Przystąpiła ona do wspólnoty jako jedyne państwo w 1981 roku. O kolejnych członków wzbogaciła się już 5 lat później. W 1986 roku szeregi zasiliły kraje, tym razem Półwyspu Iberyjskiego: Portugalia i Hiszpania. Wspólnota posiadała 12 członków przez okres prawie 10 lat. W 1995 powiększyła się bowiem o trzy kolejne. Tym razem były to dwa państwa skandynawskie Szwecja i Finlandia oraz Austria.

Wiek XX wspólnota zakończyła, zrzeszając 15 europejskich krajów.

Na początku nowego stulecia, na aneksję do Unii zdecydowało się 12 kolejnych państw. Rok 2004 okazał się rekordowy, bowiem w tym czasie członkami wspólnoty zostało 10 nowych krajów. Był to rok ważny również dla nas, ponieważ jednym z krajów, który przystąpił w 2004 roku do UE była Polska. Poza nią, członkami wspólnoty zostali nasi sąsiedzi: Litwa, Czechy i Słowacja, a także Słowenia, Łotwa, Estonia i Węgry.

W tym roku do EU przystąpiły również dwa niewielkie państwa: Cypr i Malta. Trzy lata później, w 2007 roku, członkiem Unii została jeszcze Rumunia i Bułgaria. Ostatnim krajem, który przystąpił do wspólnoty jest Chorwacja. Jej aneksja miała miejsce w lipcu 2013 roku.

Warto zaznaczyć, iż w 1985 roku w miejscowości Schengen na terenie Luksemburga podpisane zostało porozumienie, znoszące granicę między państwami członkowskimi, które je podpiszą. Do strefy Schengen przystąpiła większość państw unijnych. Z 28 krajów członkowskich na chwilę obecną jedynie sześć państw nie należy do układu. Są to kraje wyspiarskie: Wielka Brytania i Irlandia, a także Malta, Cypr, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja.

Cztery ostatnie państwa są kandydatami do przystąpienia do porozumienia. Data określona jest jednak tylko w przypadku Chorwacji. Jej wejście do strefy Schengen przewiduje się na 2015 rok. Cypr z kolei spełnił jedynie dwa punkty z pięciu, których spełnienie jest niezbędne do członkostwa. Jest ono planowane najwcześniej na 2016 rok. Polska jest członkiem strefy Schengen od 2007 roku.

Kolejna kwestia, która jest istotna z punktu widzenia państwa członkowskich to wspólna waluta, euro. Na początku miała ona jedynie charakter rozliczeniowy i służyła do finalizowania transakcji międzynarodowych. Z czasem jednak znalazła się w normalnym obiegu w krajach, które zdecydowały się na przystąpienie do strefy euro, którą ustanowiono w styczniu 2002 roku. W tym czasie jej członkami stało się 15 państw wspólnoty, w tym sześć krajów założycielskich. W 2007 roku członkiem strefy euro stała się Słowenia, rok później Malta i Cypr, a w 2009 roku także Słowacja. Od stycznia 2011 roku członkiem strefy euro jest Estonia. Z kolei rok 2014 rozpoczął się wprowadzeniem waluty euro w Łotwie. W 2015 roku planowane było to również na sąsiadującej z nią Litwie. Polska miała być gotowa do przystąpienia do strefy euro już w 2009 roku, ale wspólna waluta nie została ostatecznie wprowadzona w naszym kraju. Na chwilę obecną nie jest znana data zmiany złotówek na euro, ponieważ wielu naszych rodaków wciąż jest temu przeciwnych.