Obszary działania polityki ochrony środowiska UE

UE - ochrona środowiskaPolityka ochrony środowiska to jedna z najważniejszych polityk współczesnej Unii Europejskiej.

Z całej puli obszarów z niej wydzielonych, współcześnie najistotniejsze to zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, walka ze zmianami klimatycznymi oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Każdy z tych obszarów regulowany jest przez szereg dyrektyw unijnych, ale również każde państwo posiada własne regulacje, które mogą być bardziej restrykcyjne niż prawo Unii Europejskiej.

Więcej…

 

Polska a NATO

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…

   

Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejPaństwa członkowskie należące do Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest związkiem państw należących do niej o charakterze polityczno-gospodarczym. Zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji. Z założenia ma ona przebiegać na wyżej wymienionych polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na poziomie społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie.

Od lipca 2013 roku Unia Europejska zrzesza 28 państw, wszystkie kraje są niepodległe oraz demokratyczne.

Więcej…

 

Strefa Schengen

Mapa mała SchengenStrefą Schengen w Unii Europejskiej jest obszar, w którym nie obowiązuje kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Oznacza to, że na obszarze obowiązywania strefy Schengen nie jest przeprowadzana kontrola graniczna. Nie istnieją przejścia graniczne, a przepływ osób i towarów jest bardzo swobodny.

Jeśli jednak zdecydujemy się na przekroczenie granicy zewnętrznej, na przykład z państwem nienależącym do strefy Schengen, podlegamy kontroli granicznej, a nierzadko niezbędne jest również posiadanie wizy.

Więcej…